22 آبان 1401

برای والدین یا سرپرستان نوجوان عضو NA

وقتی نوجوانی وارد معتادان گمنام می شود، ممکن است در ذهن والدین یا سرپرستان او ابهاماتی به وجود آید. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

22 آبان 1401

خطاب به تازه وارد

NA یک انجمن غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد مشکل اصلی زندگی شان بوده است خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran