به www.WSOIRAN.org خوش آمدید
تمام تلاش های NA برخاسته از هدف اصلی گروه های ماست.
بر این زمینه مشترک، ما متعهدانه پای می فشاریم
 
چشم انداز ما آینده ای است که در آن:
هر معتادی در جهان، چه زن چه مرد، این امکان را دارد تا پیام ما را در قالب زبان و فرهنگ خود تجربه کند،
و زندگی تازه ای را در پیش گیرد.

تمام تلاش های NA برخاسته از هدف اصلی گروه های ماست.

بر این زمینه مشترک، ما متعهدانه پای می فشاریم

چشم انداز ما آینده ای است که در آن:

هر معتادی در جهان، چه زن چه مرد، این امکان را دارد تا پیام ما را در قالب زبان و فرهنگ خود تجربه کند،
و زندگی تازه ای را در پیش گیرد.

نظرسنجی اسكن محیطی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲