اطلاعیه

اخيراً شنيده و ديده شده در فضاى مجازى فايل تصويرى مسئول دفتر خدمات جهانى NA شعبه ايران كه به درخواست اعضاى ناحيه اصفهان جهت پاسخ به برخى از سوالات مطرح شده در انجمن NA ايران بوده است را متاسفانه به شكل مصادر به مطلوب و بدون رعايت اصول “امانتدارى”، “درستكارى” و “صداقت” با ويرايش، بُريده اى از آن را انتخاب و بقيه ويديو را حذف نموده و اقدام به پخش آن در گروه هاى فضاى مجازى كرده اند.


لذا لازم شد اصل فايل تصويرى بطور كامل در اينجا قرار داده شود.

پخش ویدیو

پست های مرتبط