بولتن شماره ۲۱ ، جمع‌آوری کمک‌های مالی

– تولید منابع مالی، (جمع‌آوری کمک مالی) و سُنت هفتم و سُنت هفتم در NA

پست های مرتبط