بولتن شماره ۱۳ هیئت امنای خدمات جهانی
پاره ای از نظرات در خصوص رابطه ما با الکلی های گمنام

این مقاله توسط هیئت امنای خدمات جهانی در نوامبر ۱۹۸۵ در پاسخ به نیازهای انجمن تهیه شد و

طی کنفرانس سال ۱۹۹۶-۱۹۹۵ بازبینی گردید.

پست های مرتبط