اصول اوّلیه و مبانی بيمارستان ها و زندان ها

جلسات H&I می تواند پیام بهبودی NA را به معتادانی که دسترسی کامل به جلسات عادی NA ندارند برساند. H&I یک خدمت مهّم در تلاش های روابط عمومی ما در NA می باشد

پست های مرتبط