جلسات باز و بسته NA
Open and closed NA meetings

این مقاله در پاسخ به نیازهای اعضا ما در آگوست 1987 به رشته تحریر در آمد. این بولتن در طی کنفرانس سال 6-1995 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

پست های مرتبط