گروههای ما، گاهی برای حفظ فضایی که در آن معتادان بتوانند بهبودی شان را با یکدیگر به مشارکت بگذارند، با چالش هایی مواجه می شوند.

این جزوه به یکی از این چالش ها می پردازد. 

پست های مرتبط