می 21, 2024

کتاب یک اصل روحانی برای هر روز

کتاب یک اصل روحانی برای هر روز هر روز که ما پاک از خواب برمی‌‌خیزیم فرصت تازه‌‌ای داریم تا با خودمان، اعضا NA، دیگر عزیزان مان، و یا با خدمت، و نیرویی برتر از خودمان رابطه برقرار کنیم. ۳۶۶ مطلب استفاده شده در این کتاب جدید، یک اصل روحانی برای هر روز در واقع بیانگر…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیر سایت