15 بهمن 1401

مبانی جلسات مجازی (به روزرسانی شده) مرداد ۱۴۰۲

شروع کار ، برگزاری یک جلسه مجازی ، و فضای بهبودی (جدید) خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

12 بهمن 1401

اصول اوّلیه و مبانی بيمارستان ها و زندان ها

جلسات H&I می تواند پیام بهبودی NA را به معتادانی که دسترسی کامل به جلسات عادی NA ندارند برساند. H&I یک خدمت مهّم در تلاش های روابط عمومی ما در NA می باشد.  خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

1 آذر 1401

مبانی برنامه ریزی

جوامع NA اغلب طی تلاش های خود برای رساندن پیام و هم چنین برای فراهم نمودن خدمات موثر، با چالش هایی مواجه می شوند. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

1 آذر 1401

مبانی رسیدن به اجماع در NA

در NA تصمیمات ما بر اساس درخواست راهنمایی از نیرویی برتر و مهربان است که خود را در وجدان گروه بیان میکند خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

1 آذر 1401

مبانی روابط عمومی

پیام NA این است که یک معتاد، هر معتادی، میتواند از مصرف مواد مخدر دست بردارد، میل به مصرف را از دست بدهد خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

22 آبان 1401

اصول اولیه و مبانی خطوط تلفنی

شاید اولین تعامل یک شخص با معتادان گمنام، طی تماس با یکی از خطوط تلفنی NA که گاهی خط تلفنی کمک هم نامیده می شود،صورت گیرد خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran

16 مهر 1401

مبانی نماینده خدماتی گروه (نماینده بین گروه)

این ابزار قصد دارد به اعضای NA کمک کند تا درک بهتری از تعهدات یک نماینده خدماتی گروه داشته باشند و بتوانند خدمات موثری در بدنه های خدمات محلی خود ارائه نمایند. خواندن مطلب

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

wsoiran