مالیات 1401

قبوض پرداخت ماليات سال ١۴۰۱ که مبلغ ۲٫۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دویست و سی و هشت میلیون تومان) آن مربوط به جریمه عدم درج کُد ملی خریداران (مسؤلین نشریات یا مدیران دفاتر نواحی) می باشد.

پست های مرتبط