راهنمای بیمارستان ها و زندان ها

ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی مان غیر قابل اداره شده بود.

پست های مرتبط