اطلاعات درباره NA

معتادان گمنام از درون برنامه الکلی های گمنام که اواخر دهه 1940 شکل گرفته بود پدیدار گردید.

پست های مرتبط