در مفهوم چهارم خاطرنشان شده که ما به منظور حمایت هر چه بهتر از گروههایمان، به وجود رهبرانی تاثیرگذار در نظام خدماتی مان نیازمند هستیم.

پست های مرتبط