بهبودی، رهایی ما از زندگی در شرایط واقعی آن را تضمین نمیکند. در انجمن معتادان گمنام، ما می توانیم پذیرش واقعیت زندگی را که گاهی با خود، بیماری یا مصدومیت نیز به همراه دارد.

پست های مرتبط