در NA تصمیمات ما بر اساس درخواست راهنمایی از نیرویی برتر و مهربان است که خود را در وجدان گروه بیان میکند

پست های مرتبط