کیست، چیست، چگونه و چرا

اکثر ما برای جواب دادن به این سوال احتیاج به فکر کردن نداریم و جوابش را خوب میدانیم

پست های مرتبط