یک راهنما جهت معرفی جلسات

اگر شما در NA تازه وارد هستید و یا در نظر دارید که برای اولین بار به یک جلسه معتادان گمنام بروید

پست های مرتبط