وقتی نوجوانی وارد معتادان گمنام می شود، ممکن است در ذهن والدین یا سرپرستان او ابهاماتی به وجود آید.

پست های مرتبط