پاک ماندن در دنیای بیرون

بسیاری از ما برای اولین بار پیام بهبودی NA را زمانی که در بیمارستان یا سایر موسسات از این دست بودیم.

پست های مرتبط