وقتی که به دنیا می آیم. فقط از خودمان آگاهیم و خود را تمام جهان میدانیم.

پست های مرتبط