فقط برای امروز

فقط برای امروز، افکارم را بر بهبودی ام متمرکز خواهم کرد، زندگی میکنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری روز خوبی خواهم داشت.

پست های مرتبط