هدف از این ترازنامه روزانه این است که بدانیم امروز چه جور ادمی هستیم و چطور رفتار میکنیم.

پست های مرتبط