خویشتن پذیری

کمبود خویشتن پذیری، مشکل بسیاری از معتادان در حال بهبودی است این نقص مرموز را به سختی می توان تشخیص داد

پست های مرتبط