به اولین جلسه در NA خوش امدید. Na راهی را برای زندگی بدون مواد مخدر به معتادان پیشنهاد می کند.

پست های مرتبط