قرارداد ودیعه گذاری مایملک معنوی انجمن

تایید شده توسط انجمن NA که گروه های آن توسط رابطین مناطق خود در کنفرانس خدمات جهانی مورخ 17 آوریل 1993 بر آن گذاشتند.

پست های مرتبط