مبانی نماینده خدماتی گروه (نماینده بین گروه)

این ابزار قصد دارد به اعضای NA کمک کند تا درک بهتری از تعهدات یک نماینده خدماتی گروه داشته باشند و بتوانند خدمات موثری در بدنه های خدمات محلی خود ارائه نمایند.

پست های مرتبط