تلفن تماس:

0098-21-44757991

ایمیل:

info@wsoiran.org

کانال تلگرام

https://t.me/worldserviceiran

فاکس:

0098-21-44757992

لینک مرتبط:

سایت دفتر اصلی خدمات جهانی

www.na.org

سایت شورای منطقه یک ایران

www.nairan1.org.org

سایت شورای منطقه ایران

www.nairan.org