مبانی

15 بهمن 1401

مبانی جلسات مجازی

شروع کار ، برگزاری یک جلسه مجازی ، و فضای بهبودی خواندن مطلب
12 بهمن 1401

اصول اوّلیه و مبانی بيمارستان ها و زندان ها

جلسات H&I می تواند پیام بهبودی NA را به معتادانی که دسترسی کامل به جلسات عادی NA ندارند برساند. H&I یک خدمت مهّم در تلاش های […]
1 آذر 1401

مبانی برنامه ریزی

جوامع NA اغلب طی تلاش های خود برای رساندن پیام و هم چنین برای فراهم نمودن خدمات موثر، با چالش هایی مواجه می شوند. خواندن مطلب
1 آذر 1401

مبانی رسیدن به اجماع در NA

در NA تصمیمات ما بر اساس درخواست راهنمایی از نیرویی برتر و مهربان است که خود را در وجدان گروه بیان میکند خواندن مطلب
1 آذر 1401

مبانی روابط عمومی

پیام NA این است که یک معتاد، هر معتادی، میتواند از مصرف مواد مخدر دست بردارد، میل به مصرف را از دست بدهد خواندن مطلب
22 آبان 1401

اصول اولیه و مبانی خطوط تلفنی

شاید اولین تعامل یک شخص با معتادان گمنام، طی تماس با یکی از خطوط تلفنی NA که گاهی خط تلفنی کمک هم نامیده می شود،صورت گیرد […]
16 مهر 1401

مبانی نماینده خدماتی گروه (نماینده بین گروه)

این ابزار قصد دارد به اعضای NA کمک کند تا درک بهتری از تعهدات یک نماینده خدماتی گروه داشته باشند و بتوانند خدمات موثری در بدنه […]