كتاب ها و پمفلت هاى خدماتى

9 آذر 1401

گروههای NA و مسئله دارو درمانی

همان طور که در کتابچه در دوران بیماری آمده، مصرف داروهای تجویز شده تصمیمی است اختیاری و شخصی میان هر فرد، راهنمای او، پزشک، و نیروی […]
9 آذر 1401

اصول رهبری و خدمات در NA

در مفهوم چهارم خاطرنشان شده که ما به منظور حمایت هر چه بهتر از گروههایمان، به وجود رهبرانی تاثیرگذار در نظام خدماتی مان نیازمند هستیم. خواندن […]
9 آذر 1401

رفتارهای اخلال گرایانه و خشونت آمیز

گروههای ما، گاهی برای حفظ فضایی که در آن معتادان بتوانند بهبودی شان را با یکدیگر به مشارکت بگذارند، با چالش هایی مواجه می شوند. این […]
9 آذر 1401

راهنمای بیمارستان ها و زندان ها

ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی مان غیر قابل اداره شده بود. خواندن مطلب
3 آذر 1401

رسانه های اجتماعی و اصول راهنمای ما

فراگیر شدن رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی در سال های اخیر … خواندن مطلب