مبانی روابط عمومی

پیام NA این است که یک معتاد، هر معتادی، میتواند از مصرف مواد مخدر دست بردارد، میل به مصرف را از دست بدهد

پست های مرتبط