سرقت از وجوه NA

متن زیر در سال 1996 میلادی نوشته شده و در سال 2002 میلادی در پاسخ به تعدادی از نامه هائی

که اشاره به مسئله سرقت مکرر وجوه NA در انجمن های خدماتی نواحی و مناطق داشته اند، بازبینی گردیده است. 

پست های مرتبط