روابط عمومی و سنت ها

متن زیر بیانه خط مش هیئت امنای خدمات جهانی نیست، بلکه فقط به منظور ایجاد انگیزه و گفتگو در مورد اهمین روابط عمومی و تاثیر ان در معتادان گمنام می باشد.

پست های مرتبط