3 آبان 1401

دستور العمل ارائه تصویر در اینستاگرام

دستور العمل ارائه تصویر در اینستاگرام ایمیل محصوص ارسال: socialmedia@na.org لطفا یک شرح کوتاه و خلاصه نیز همراه تصاویر خود ارسال نمایید تا اگر لازم شد […]
3 آبان 1401

قرارداد و دیعه گذاری مایملک معنوی انجمن

قرارداد ودیعه گذاری مایملک معنوی انجمن تایید شده توسط انجمن NA که گروه های آن توسط رابطین مناطق خود در کنفرانس خدمات جهانی مورخ 17 آوریل […]
3 آبان 1401

روابط عمومی و سنت ها

روابط عمومی و سنت ها متن زیر بیانه خط مش هیئت امنای خدمات جهانی نیست، بلکه فقط به منظور ایجاد انگیزه و گفتگو در مورد اهمین […]