تلفن تماس:

0098-21-44757991

ایمیل:

info@wsoiran.org
siamak@wsoiran.org
saeed@wsoiran.org

کانال تلگرام

https://t.me/worldserviceiran

فاکس:

0098-21-44757992

لینک مرتبط:

سایت دفتر اصلی خدمات جهانی

www.na.org

سایت شورای منطقه یک ایران

nairan1.org